Türkiye Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Osmanlı Ekonomisi
Finansal Ekonomi
İşletme Ekonomisi
Hizmet Ekonomisi
Kalkınma Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Borsa ve Yatırım
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Ders Notları
Ekonomi Düşünürleri
Genel Ekonomi Soruları
Özel İstatistik Arşivi
Özel İktisat Konuları
Açık Öğretim İktisat
Ekonomi Kurumları
Kamu Yönetimi
Kamu (Devlet) Maliyesi
Sigortacılık Konuları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşletme Fonksiyonları, İşletmenin Fonksiyonları 

İşletmeler amaçlarına ulaşabilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için birçok faaliyetlerde veya eylemlerde bulunurlar. Örneğin, mal ve hizmetlerin üretimi, işletme faaliyetlerinden birisidir. Üretimin yapılabilmesi için üretim faktörlerinin sağlanması veya tedarik edil­mesi gerekir. İşte tedarik işi, ayrı bir işletme faaliyetidir. Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilere (kullanıcılara) ulaşması, diğer bir deyişle, pazarlama yine başka bir işletme faaliyetidir. Örneklerini daha da arttırabileceğimiz çok sayıda ve değişik nitelikteki işletme faaliyetlerinin tümünü tek tek incelemek çok zor hatta olanaksızdır. Bu nedenle, işletmelerin yerine getirdikleri çok sayıda faaliyetleri ayrı ayrı incelemek yerine, bunları benzerliklerine göre gruplandırarak ele almak daha kolay olacaktır. İşte benzerliklerine göre gruplandırılmış işletme faaliyetlerine, "işletme fonksiyonları" veya "işletme işlevleri"  denir. 

işletmenin var olmasına neden olan temel faaliyetler veya yerine getirdikleri ana faaliyetler: Üretim ve pazarlama faaliyetleridir. Bu nedenle, sözü edilen bu faaliyet grupları işletmenin temel fonk­siyonları olarak nitelendirilir. Ancak tedarik ayrı bir fonksiyon ol­masına karşın, bu fonksiyon diğer işletme faaliyetleri içinde de ele alınabilir. Zira para ve sermayenin tedariki finansman (finans) fonk­siyonu; hammadde ve malzemenin tedariki üretim fonksiyonu içinde ele alınabilir. Öte yandan bankalar ve menkul kıymetler borsaları gibi kre­di ve yatırım kuruluşlarının asıl uğraşı konusu para ve benzeri türde finans fonları sağlamak ve bunları kârlı biçimde kullanmak ve yönetmektir. Diğer bir deyişle fonların sağlanması ve ekonomik biçimde kullanımı anlamına gelen finansman işlevi, bu tür işletmelerin asıl faaliyet alanını yani var oluş nedenleri olan temel işlevlerini oluşturur. O halde üretim ya da pazarlama fonksiyonunu üstlenen işletmelerde finansman, sözü edilen işlevleri destekleyici ya da kolaylaştırıcı  bir  fonksiyon   olmasına   karşın;   finansal   işletmelerde (kuruluşlarda) temel bir fonksiyon konumundadır. Bu açıklamalar ışığında başta üretim ve pazarlama olmak üzere işletmelerin temel fonksiyonlarını şu üç grupta toplamak olanaklıdır:

İşletme Fonksiyonları Nelerdir 

1.   Üretim

2.  Pazarlama

3.  Finansman (finans) 

Yukarıdaki işlevlerin kendiliğinden yerine gelmesi beklenemez. Birilerinin bu işlevleri başlatması, işletme amaçlarına uygun biçimde yönlendirmesi ve yürütmesi yani yönetmesi gerekir. İşte yönetim ko­nusu ve dolayısıyla yönetim fonksiyonu, bazı eserlerde iddia edildiği gibi başlı başına bir işletme fonksiyonu olma yerine tüm işletme faaliyetlerinin gerçekleşmesini temin eden ve bunların düzenli biçimde yürütülmesini sağlayan bir işlevdir.

Temel işletme fonksiyonları, kendi içinde ikinci, üçüncü, dördüncü... düzeylerde alt fonksiyonlara ayrılır. Örneğin, işletme büyüdükçe üretim fonksiyonu, satınalma veya tedarik (üretim faktörlerinin temini), personel (çalışanların işe yerleştirilmesi ve eğitimi), araştırma-geliştirme (yeni üretim teknolojisi geliştirme çalışmaları) gibi alt fonksiyonlara ayrılır. Bunlara işletmenin alt veya destekleyici fonksiyonları denir. İşletmenin önemli sayılabilecek başlıca alt veya destekleyici  fonksiyonları  şunlardar: 

1.    Personel (Işgörenler-Çalışanlar)

2.   Muhasebe

3.     Araştırma-Geliştirme

4.    Halkla İlişkiler 

İşletmelerde personelin (işgörenlerin) tedariki ve personel ile il­gili sorunlar personel fonksiyonu kapsamına girer. Genellikle personel fonksiyonu, genel fonksiyon olan yönetim konusu içinde ele alınır. Mu­hasebe fonksiyonu, işletmelerdeki parasal bilgileri kaydedip işleyerek, işletmeyle ilgili iç ve dış çevrelerin mali bilgi ihtiyacını karşılar. Sağlıklı kararlar almaya yardımcı olur. Araştırma ve geliştirme fonk­siyonu, işletmenin dış çevresindeki değişmeleri izleyerek, işletmenin fırsatlardan yararlanmasını ve risklerden sakınmasını sağlar. Halkla ilişkiler fonksiyonu ise, işletmenin dış çevresi ile olumlu ilişkiler ku­rulmasına hizmet ederek, işletmeye dışarıdan gelebilecek her türlü olumsuz etkileri en aza indirmeye çalışır. 

İşletme fonksiyonlarının tümünün incelenmesi işletme biliminin konusunu oluşturur. Bu kitapta sadece, tipik bir endüstriyel işletmenin temel fonksiyonları üzerinde ayrıntılı biçimde durulacaktır. Bazı fonk­siyonlar tüm işletmeler için geçerlidir. Bazıları da, yalnız belirli tür işletmelerde söz konusudur. Nitekim bazı işletmeler, ürün ve hizmet üretimi yerine sadece pazarlama işlevini, bazıları da sadece- finansman işlevini yürütürler. Örneğin, pazarlama işletmelerinde (toptancı ve perakendeci kuruluşlar gibi) üretim faaliyeti yerine sadece üretilen mal ve hizmetlerin dağıtımı veya pazarlaması, temel fonksiyon nite­liğindedir. Bir banka veya banker gibi kuruluşta finansman fonksiyonu bu tür işletmelerin asıl faaliyetlerini oluşturur.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü

Since 2005