Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Örtülü Kazanç

Örtülü kazanç kavramı, kurumlar vergisi mekanizması içinde yer alır. Sermaye şirketleri, yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle, Türkiye'de kazanç sağlayan aynı mahiyetteki yabancı şirketler, dağıttıkları "örtülü kazançları" kurumlar vergisi matrahlarının hesaplanma­sında masraf olarak indiremezler. Diğer bir ifade ile, kurumlar vergisi matrahı, örtülü kazançların masraf kaydedilmesi yoluyla aşındırılamaz.

Sermaye şirketlerince örtülü kazanç dağıtılması hali Kurumlar Vergisi Kanunu m. 17' de şöyle düzen­lenmiştir. Sermaye şirketlerinin yalan ekonomik ve hukuki ilişkide bulunduğu bir diğer gerçek kişi veya tüzel kişi vardır. Bu ikinci kişi, şirketin gerçek veya tüzel kişi ortağı, ortağın eşi, usul veya füruğu, üçüncü dereceye (dahil) kadar kan veya sıhri hısımı, şirketin yönetim kurulu başkanı veya üyesi, müdürü veya yönetici düzeyindeki memuru olabilir. Ayrıca bu kişi şirkete idare, denetim veya sermaye bakımından vasıtalı veya vasıtasız olarak bağlı bir diğer kurum olabilir. 

Şirketin, yukarıda belirtilen nitelikteki kişilere, emsallerine nazaran açık farklılık gösteren nitelikte menfaat sağlamış bulunması, bu kişilere yapılmış; örtülü kazanç aktarılması olarak kabul edilir. Bu aktanna1ar emsallerine nazaran yüksek bedelle veya bedelsiz olarak yapılan alım-satım, ithalat, inşaat 'işlemleri, kiralama ilişkileri, komisyon alıp verme ücret ödeme veya faiz yürütme görüntüsü altında gerçekleşebilir. 

 Şirket örtülü kazanç aktarması sırasında aktif veya pasif davranışlar içinde bulunabilir. Örnek ola­rak, şirket istihdam ettiği ortağına emsallerine göre çok yüksek bir ücret ödeyerek örtülü kazanç aktara­bileceği gibi, aynı sonuca sahibi bulunduğu gayri­menkulü, ortağı bulunan kişiye emsallerine göre düşük bedelle kiraya vererek de ulaşabilir. Yani şir­ket açısından örtülü kazanç ya bir masraf kalemidir ya da istenerek mahrum kalınan bir menfaattir.  

Örtülü Sermaye Nedir

Örtülü sermaye kavramı kurumlar vergisi mekaniz­ması içinde yer alır. Kural, örtülü sermayeye Yürütü­len faizin, vergilenecek kurum kazancının hesap­lanmasında gider olarak gösterilememesidir. Yani, örtülü sermayeye yürütülen faiz dolayısıyla kurumlar vergisi matrahı aşındırılması, böyle bir ödeme yapılmış ise matraha ilave edilmelidir. 

Örtülü sermaye olayı etrafındaki mantık şöyledir: Kuruma, ve özellikle sermaye şirketine, yani anonim, limited veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkete veya ayrı mahiyetteki yabancı kurumlara, yakın ekonomik ve hukuki ilişkide bulundukları kişi­lerin verdikleri borçlar, gerçekten bir sermaye koyma hareketidir. Bu itibarla, şirketin böyle bir borç karşı ödediği faiz, şirket için masraf olarak kabul edile­mez. Çünkü, aslında, ödenen meblağ, gizli ortağa yapılan kurum1ar vergisiz bir kar aktarmasıdır. 

Örtülü sermaye sayılmanın şartlan şunlardır: (1) Kurum, dolaysız veya dolaylı, sıla ekonomik ve hukuki ilişkide bulunduğu bir gerçek kişiden veya tüzel kişiden istikrazda bulunmalıdır. Bu kişi örnek olarak, şirketin bir ortağı bulunabilir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri