Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşletmelerin Kuruluş Aşamaları 

İşletme Kuruluş 

Belli bir endüstriyel faaliyet kolunda yeni bir işletmenin kurul­ması veya bir yatırım kararının alınması çeşitli aşamalarda gerçekleştirilir. yeni bir yatırım kararının alınması veya bir işletmenin kurulması 7 aşamada gerçekleştirilir. 

1.   Birinci aşamada, bir yatırım projesi veya işletme kurma düşüncesi doğar. Bu fikir herhangi bir girişimcinin zihninde (yeni bir proje) mevcut bir işletmede (bir tevsi yatırım veya ek bir üretim ünitesi) veya devlet örgütünde (DPT gibi) doğabilir. Herkes aklında bazı projeler düşünür. Bir ev yaptırmak, bir tekstil fabrikası kurmak, bir geziye çıkmak düşünceleri bir proje fikridir. Burada bizi ilgilendiren endüstriyel  işletmeleri  kurma fikridir. 

2.   Bir işletme kurmada ikinci aşama, farklı yatırım alanlarının araştırılması   sonucu   en  uygun  yatırım türünün    veya    işletme tipinin seçimi aşamasıdır. Bu aşamada, ne türde bir üretim biriminin kurulacağına veya  yatırımın  hangi  ürünün   (ürünlerin)   üretimi  için yapılacağına karar verilir. 

İşletme Kuruluşu 

Yatırım projeleri çeşitli konu ve faaliyetleri kapsar. Örnek ola­rak, bir ayakkabı fabrikası, tekstil fabrikası, boya fabrikası, otomobil fabrikası, kimyasal ürünleri üreten fabrikalar, maden ocağı, demiryo­lu, elektrik santralı ve sulama tesisleri projeleri gibi. Burada girişimcinin amacı, bu alternatif projelerden kendisine en fazla kârlılığı ve verimliliği sağlıyacak olanın seçimidir. En uygun seçimin yapılması girişimcinin alternatif yatırım alanlarını dikkatlice araştırmasına bağlıdır. Araştırma sonucu girişimci kârlılık ve verimli­lik açısından ümit verici görünmeyen bazı yatırım alanlarını elimine eder ve  böylece düşünülen  yatırım  alanları  arasında bir ön  eleme yapılmış olur. Geriye kalan yatırım alanları arasından hangisinin seçilmesi gerektiğini saptamak için de elimine edilmeyen projelerin teknik, ekonomik ve finansal açıdan fizibilite etüdlerine gereksinim vardır. 

Bu ikinci aşamada, en uygun yatırım alanının veya işletme tipinin seçilmesi için yararlanılan araçlardan birisi, "yatırım olanaklarının belirlenmesi" veya " olarak etüdü", ve ikincisi de, "proje ön seçimi ve belirleme" veya "ön yapılabilirlik etüdü" dür. 

İşletmenin Kuruluş Yeri 

3.  Bir işletme kurmada üçüncü aşama ise, ikinci aşamaya göre seçimi yapılan yatırımın projesinin hazırlanması veya yapılabilirlik (fizibilite) etüdü'nün hazırlanmasıdır. Yapılabilirlik veya fizibilite etüdleri, kesin proje hazırlamaya girmeden önce yapılan ekonomik, teknik ve finansal etüdlerdir. 

4.    Dördüncü aşama, projenin değerlendirilmesini ve yatırım kararının alınmasını kapsar. Üçüncü aşamada ekonomik, teknik ve finansal etüdler tamamlandığı zaman, bir işletmenin kurul­masına karar vermek için yeterli bilgiler sağlanmış demektir. Ancak bu aşamada, etüdlerin ayrı ayrı sonuçlarına bakılarak, özellikle sadece "işletme aşamasında şu kadar kâr ediyor" şeklinde düşünerek, işletmenin kurulma kararı verilmez. Yapılabilirlik etüdü sonucu elde edilen bilgiler "değerlendirme (project evaluation)" denilen işleme tabi tutulur ve değerlendirme sonucu işletmenin kurulmasına kesin karar verilir. Girişimci yatırım projesini "kârlılık ve diğer ölçütlere" göre değerlendirir. 

5.   Beşinci aşama, kesin proje hazırlıkları aşamasıdır. Kuru­lacak işletmenin hukuki biçimi, inşa edilecek yapıların kesin ayrıntılı teknik hesapları, alınacak makinaların kesin kapasiteleri ve maliyetler vb. bilinmek durumundadır. 

6.  Altınca aşama, kesin projenin uygulanması dönemidir. Bu dönemde yatırım, fiziksel olarak gerçekleşmekte, bir yandan kesin si­parişler verilirken öte yandan fiziksel yatırımlar başlamaktadır. 

İşletme Kuruluşu 

7.  Son aşama ise, deneme üretimine kadar olan bütün çalışmaları içerir. Deneme üretiminin bitişi ile birlikte yatırım dönemi tamamlanır ve üretim   faaliyetleri   başlar.

Bir  işletmenin   kuruluşunda   ele   alınması   gereken   ekonomik, teknik, finansal ve diğer konuları   somut biçimde saptayabilmek için yukarıda  sıralanan  aşamalardan   önemli  olanları   üzerinde  ayrıntılı durmak gerekir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri