Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU 

Yakın geçmişe kadar Hazinenin ve Merkez Bankası nın göze­tim ve denetimi altında olan bankacılık kesiminin siyasetten tü­müyle bağımsız bir düzenleyici otoritenin gözetim ve denetimi al­tına alınması eğilimi bütün dünyayı sarmıştır. Aslında bu eğilim yalnızca bankacılık kesimi için değil aynı zamanda enerji, ulaştır­ma, telekom gibi eksik rekabete hatta kısmen tekelleşmeye yakın bütün alanlarda egemen olmaya başlamıştır. Eskiden büyük öl­çüde kamu kesiminin elinde bulunan bu alanlar kamu kesiminin elinden çıktıkça, ya da bir başka deyişle özel mülkiyete konu ol­dukça bağımsız bir kamu otoritesinin gözetim ve denetimi gün­deme gelmiştir.

Türkiye'de 2000 yılında faaliyete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) da bu amaçla kurulmuştur. Kurum, nihai karar mercii görevi gören 7 kişilik bir kurulun yönetimi altında yürütme ve denetleme birimlerinden oluş­maktadır. Bankaların denetimine yetkili olan Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu bu kurumun bünyesinde bulunmakta ve bankaların yerinden denetimini yapmaktadır. Mali bünyesi za­yıflamış bulunan bankalara devlet adına el konulması gerekti­ğinde BDDK gerekli kararı almakta ve bankanın yönetimi dev­ralınarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmektedir. 

Bankaların kurulması, şube açması, mali bünyesi zayıfladığın­da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na alınması, satılması, tasfiyesi vb. hep bu kurumun görev ve yetkileri arasındadır. Kurumun gö­revleri arasında en önemli konular, bankalara ilişkin düzenlemele­rin yapılması ve bankaların bu düzenlemelere uygun faaliyette bu­lunmasının denetlenmesidir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri