Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) ekonomi politikasıyla doğru­dan ilişkili bir kurum değildir. Herhangi bir şekilde, herhangi bir ekonomi politikasını yürütmekle sorumlu değildir. Fakat, ekono­mi politikasını oluşturan kurumlara ekonomiye ait çeşitli verileri üreterek küçümsenmeyecek bir katkı yapar. Son analizde, herhan­gi bir kurumun politika oluşturmasında en büyük katkı ekonomi­nin gidişatı konusundaki bilgiler ve bu bilgilerin elden geldiğince

doğruya yakın olmasıdır. Yanlış ya da yanıltıcı bilgilerle oluşturu­lan ekonomi politikası da yanlış ya da etkisiz olacak, arzulananın aksine bir sonuç doğurabilecektir. 

1926 yılında Atatürk'ün talimatlarıyla kurulan "Merkezi İstatistik Dairesi" 1930 yılma kadar faaliyetlerini sürdürmüş, 1930 yılında 1554 sayılı yasa ile "İstatistik Umum Müdürlüğü" adını al­mıştır. Devlet Planlama Teşkilatı nın kurulması kararıyla birlikte 53 sayılı yasayla İstatistik Enstitüsü yeniden yapılandırılarak, bu­günkü kimliğine temel teşkil eden organizasyon çatısı kurulmuştur. 1984 yılında 219 sayılı "DİE Başkanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile teşkilat yeniden ya­pılandırılmıştır.

Bilgi çağı olan günümüzde istatistiklere duyulan ihtiyacın art­ması ekonomik ve sosyal gelişmelere olan gereksinim, istatistiki bil­gilerin amaç ve kapsamlarında atılımcı yeni adımları getirmiştir. Uluslararası boyuttaki gelişmeler, uluslararası işbirliği ve koordi­nasyonla istatistiğin önemi çok farklı boyutlara ulaşmıştır. 21. yüz­yıla girerken mevcut yasa ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır. 1989 yılında 357 ve 367 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ve daha sonra 1990 yılında 403 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle değişiklikler yapılarak günün ihtiyaçlarını ve ileriye yönelik atılımcı yapıyı gerçekleştirecek düzenlemeler yapılmıştır.

Enstitünün kuruluş yasasına göre, özel ve kamu kurumlan, ekonominin izlenmesine yönelik olarak DİE'nin talep ettiği verile­ri vermekle yükümlüdürler. DİE'ye verilen veriler özel bilgi niteli­ğindedir. Şirketlere, kurumlara ve şahıslara ait bilgiler başkalarıyla paylaşılamaz ve başka amaçlar için kullanılamaz. 

DÎE aşağıda listesi verilen ekonomik verileri belirtilen aralıklar­la kamuoyuyla paylaşır. Bu veriler ışığında ekonomi politikaları şe­killenirken, özel sektör de ekonomiye ilişkin verileri, öğrenip bun­lara bağlı olarak ileriye dönük beklentilerini oluştururlar. 

DİE'nin yayınları 

1.  Açılan-kapanan Şirketler ve Firma İstatistikleri (aylık)
2.  Bina inşaatı Maliyet indeksi (üç aylık)

3. 
Çevre İstatistikleri (aylık ve yıllık)
4.  Çiftçinin Eline Geçen Fiyatlar İndeksi (aylık)
5.  Gayri Safı Milli Hasıla (üç aylık)
6.  Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (üç aylık)
7.  Dış Ticaret İndeksleri (aylık)
8.  Dış Ticaret istatistikleri (aylık)
9.  Enerji İstatistikleri (üç aylık)
10.  Hane Halkı Gelir ve Tüketim (yıllık)
11.  Hane Halkı işgücü Anketi (üç aylık)
12.  imalat Sanayi Aylık Eğilim Anketi (aylık)
13.  imalat Sanayi Üç Aylık Eğilim Anketi (üç aylık)
14.  imalat Sanayi Aylık Üretim indeksi (aylık)
15.  imalat Sanayi Üç Aylık Üretim indeksi (üç aylık)
16.  imalat Sanayi Üç Aylık Kazanç indeksi (üç aylık)
17.  imalat Sanayi Üretiminde Çalışanlar, Üretimde Çalışılan Saat ve Kısmi Verimlilik indeksi (üç aylık)
18.  inşaat istatistikleri (üç aylık)
19.  Motorlu Kara Taşıtları indeksi (iki aylık)
20.  Seçilmiş Finansal Yatırım Araçlarının Gerçekleşen Reel Getirilen (aylık)
21.  Toptan Eşya Fiyat indeksi (aylık)
22.  Tüketici Fiyatları indeksi (aylık)
23.  Turizm İstatistikleri (aylık) 

Bunların dışında DlE dönemsel olarak nüfus sayımları yap­makta, çeşitli anketler yoluyla diğer ekonomik verileri toplamakla­dır. Belli dönemlerde Türkiye ekonomisinin girdi-çıktı (input-out­put) tablosunu hazırlamaktadır.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri