Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULUSLARARASI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 

Hızla küreselleşen bir dünyada yaşadığımız için ülkeler de çok daha hızlı ve çok daha yaygın biçimde birbirleriyle ekonomik, ma­li ve ticari ilişkiler içine girmektedir. Bu yoğun ilişkiler, ülkelerin üye olduğu başlıca uluslararası kuruluşların koyduğu kuralların ve yönettiği politikaların, o ülkelerin uygulayacakları ekonomi poli­tikalarını önemli biçimde etkilemesi sonucunu doğurmaktadır. Örneğin, Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF) üyesi bir ülkenin IMF desteğinde bir istikrar programı uy­gulaması IMF'nin onayladığı bir program çerçevesinde olmak zo­rundadır. Ya da bir proje kredisini Dünya Bankası desteğine sun­muş olan bir ülke Dünya Bankası'nın ihale kurallarına uygun dav­ranmak zorundadır. Dış ticaretini biçimlendirmeye ya da yeni bir dış ticaret politikası uygulamaya yönelmiş Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization-WTO) üyesi bir ülkenin WTO kuralla­rına aykırı politikalar oluşturmaması gerekmektedir. 

Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar, ülkelerin veya böl­gelerin çeşitli ekonomik ve mali sorunlarını çözmek amacıyla, üye­lerinin ekonomik güçlerini bir araya-getirmek üzere kurulmuş Ör­gütlerdir. 

Uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar dünya ölçüsünde ör­gütlenebileceği gibi, bölgesel olarak veya belirli ortak nitelikteki ül­keleri kapsayacak şekilde de örgütlenebilmektedir. îlk gruba ör­nek olarak IMF, Dünya Bankası, WTO, ikinci gruba örnek olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Bankası, Inter-Amerikan Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, üçüncü gruba örnek olarak da islam Kalkınma Bankası verilebilir. 

Ülkelerin birbirleriyle ticari ve ekonomik ilişkileri arttıkça bu tür uluslararası örgütlenmeler de hızla artmaktadır. Türkiye, özel­likle 1980'lerden itibaren girdiği dışa açılma politikasının sonucu olarak bu tür kuruluşlara üye olma girişimlerini artırmış bulunu­yor. 

Bu tür kuruluşlarda üye ülkeleri genellikle hazineleri temsil eder. Bunun temel nedeni konunun en fazla hazineyle ilgili ol­masıdır. Bu kuruluşlar arasında konumuzu en fazla ilgilendirenle­ri Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası Grubu ve Dünya Ticaret Örgütü'dür. Bu nedenle, Türkiye'nin üyesi olduğu bütün uluslara­rası ekonomik ve mali kuruluşları incelemek gibi bu kitabın sınır­larını çok zorlayacak bir işe girişmek yerine, bu üç kuruluşu, bun­ların Türkiye'yle ilişkilerini ve bu ilişkide hazinenin rolünü incele­meyi ve bir değerlendirmeye tabi tutmayı amacımıza en uygun se­çim olarak kabul ediyoruz.

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri