Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2006 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI İKTİSAT SORULARI VE CEVAPLARI

11.   Hükümet monopolcüden götürü bir vergi aldığında monopolcü için hangi sonuç ortaya çıkar?

A)    Denge fiyatı yükselir.
B)    Denge üretim miktarı artar.
C)    Toplam hasılatı artar.
D)    Toplam hasılatı azalır.
E)    Denge üretim miktarı ve fiyatı değişmez, toplam kârı azalır.

 

12.  Cournot düopol modelinde aşağıdaki sonuçlar­dan hangisi geçerlidir?

A)    Denge durumunda fiyat ve üretim miktarı tam rekabettekinin aynıdır.
B)    Her düopolcü kârını maksimum yapan üretim miktarını belirlerken,
       diğer düopolcünün üretim miktarını değiştirmeyeceğini düşünür.
C)    Denge üretim miktarı tam rekabettekinden büyüktür.
D)    Malın piyasa fiyatı monopoldekine eşittir.
E)    İstikrarlı bir çözüm yoktur, fiyat sürekli dalgalanır.

13.  Emek piyasasında monopson durumunda olan bir firmada, emeğin marjinal (girdi) maliyeti nasıldır?

A)   Ücret haddinden büyüktür.
B)   Sermayenin marjinal (girdi) maliyetine eşittir.
C)   Ücret haddine eşittir.
D)   Emeğin marjinal maliyet eğrisi, emek arz eğrisinin altında
      seyreder.
E)   Ücret haddinden küçüktür.

 

14.   Engel eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Orijinden çıkan bir doğruysa, talebin gelir esnekliği her noktada 1’dir.
B) Miktar eksenine dik bir doğruysa, talebin gelir esnekliği sonsuzdur.
C) Gelir eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa, talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
D) Fiyat eksenini kesen pozitif eğimli bir doğruysa, talebin gelir esnekliği 1’den küçüktür.
E) Lüks mallarda negatif eğimlidir.

 

15. Makroiktisatta, işsizlikten tam istihdam dengesine geçmek için ileri sürülen “İşsizlik ortamında nominal ücretler azalırsa emek maliyetleri ve fiyatlar düşer. Bu gelişme ile para piyasasında reel para arzı artar, faiz düşer. Bunun sonucunda yatırım harcamaları artar, gelir düzeyi tam istihdam sağlanıncaya kadar yükselir.” şeklindeki mekanizmaya ne ad verilir?

A)    Hızlandıran etkisi
B)    Çarpan etkisi
C)    Keynes etkisi
D)    Nominal katılık (rigidity) etkisi
E)    Reel balans (servet) etkisi
 

16.   Toplam arz eğrisinin yatay olmasını sağlayan nedenler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


A)    Doğal işsizlik oranının yüksek oluşu
B)    Likidite tuzağında faiz oranlarının düşük kalması ve böylece sermayenin     
       marjinal etkinliğinin yüksek oluşu
C)    Devresel (konjonktürel) dalgalanmalar ve yaşanan durgunluk (resesyon)
D)    Eksik rekabet, sabit marjinal maliyetler ve nominal ücretlerde katılık
E)    Efektif talebin yetersizliği ve belirsizlik

17. Yeni Keynesyen iktisat kuramının rasyonel beklentiler kuramından ayrıldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Para arzında öngörülmeyen değişikliklerin reel çıktı (hasıla) etkisi yaratması
B)    İşgücünün artan marjinal verimliliğinin söz konusu olması
C)    Ücretlilerin sistematik öngörü hataları yapması
D)    Ücretlerin kısa dönemde sözleşmeler nedeniyle katı olması
E)    Optimal politikalarda zaman tutarsızlığı problemi olması

 

18.   Etit beklenen enflasyon, tit gerçekleşen enflasyon, Yt gerçekleşen üretim, Yt* doğal veya potansiyel üretim, zt işgücünün üretkenlik (verimlilik) artışı, X, a ve p katsayılardır ve 1 > 0, 0<a<1 ve 0 < p <1 geçerlidir.
Buna göre, aşağıdaki denklemlerden hangisi bekleyişleri içeren Philips eğrisini gösterir?


A)    tit = X(Yt - Yt*) - ocEtit + pzt
B)    tit = X(Yt - Yt*) + ocEtit - pzt
C)    tit = -X(Yt - Yt*) - ccEtct - pzt
D)    tit = -X(Yt - Yt*) + ocEtit - pzt
E)    7it = X(Yt - Yt*) + aEjct + pzt
 

19.  Dışa açık ekonomide, özel sektör tasarrufları ile yatırımları arasındaki fark (S-I) aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)    Net ihracata
B)    Dış dengeye
C)   Bütçe dengesi ile dış dengenin toplamına
D)   Toplam (kamu+özel) net yatırıma
E)    Birincil bütçe dengesine

 

20.   Kapalı bir ekonomide tüketim harcamaları 1000, tasarruflar 100 ve kamu harcamaları 300 birimdir.
Denk bütçe varsayımı altında bu ekonomideki GSYH değeri kaç birimdir?


A) 800
B) 1100             
C) 1200
D) 1300                
E) 1400

2. Sayfa - 3. Sayfa - 4. Sayfa

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri